Welkom bij huisartsenpraktijk Meinsma

Huisartsenzorg voor Vorden en omgeving.

Kwaliteit

Klachten

Heb je een klacht over de huisarts of andere medewerkers? Dan horen we dat natuurlijk graag, zodat we kunnen proberen om onze zorgverlening te verbeteren. Geef je klacht door aan één van onze medewerkers. Wij proberen de klacht binnen vier weken af te handelen.

Komen we er samen niet uit, dan kun je de klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van skge (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). Samen gaan jullie op zoek naar een oplossing van de klacht of het probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen om bij de klacht te bemiddelen. Daarbij kiest de functionaris geen partij, maar helpt ons om de klacht samen op te lossen. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk.

Je kunt de klacht online indienen via een formulier van de skge, maar je kunt ook met ze bellen. De skge is bereikbaar via 088 0229190. Stuur je de klacht liever per post? Dan is het belangrijk dat je een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie je een klacht hebt en waarom je niet tevreden bent. Vergeet niet om je eigen naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. Je kunt de klacht sturen naar:

SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven

Komen we er ook met de klachtenfunctionaris niet uit, dan kun je de klacht voorleggen aan de geschilleninstantie huisartsenzorg. Die doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. De klachtenfunctionaris kan je helpen om in contact te komen met de geschilleninstantie.

Wil je meer lezen over de procedure bij klachten? Bekijk dan ook eens de brochure van skge over dit onderwerp.

Privacy

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In onze huisartsenpraktijk verwerken we diverse persoonsgegevens, ook die van jou. Dit is noodzakelijk om je medisch goed te kunnen behandelen en het is nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor je gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Onze plichten
Wij zijn volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoen wij als volgt:

 • Je gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  o voor zorgverlening;
  o voor doelmatig beheer en beleid;
  o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via onze website.
 • Al onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens als dat nodig is.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kunnen we alleen tegemoet komen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Als je gebruik wil maken van je rechten, neem dan contact met ons op. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of je curator of mentor). De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Als de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan als verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener. Je kunt een afschrift van je dossier persoonlijk komen ophalen. Als het nodig is, kunnen we je vragen om je te identificeren.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden
Onze medewerkers zijn verplicht om vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van je persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan wel enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, als het nodig is, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en daarvoor gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Wij wisselen, nadat je hiervoor toestemming geeft, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de huisartsenpost (HAP). Ben je 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met ons. Zo weet de huisarts precies met welke klachten je op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met de apotheek en je behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan je heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van je dossier
Als je een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat deze huisarts op de hoogte is van je medische geschiedenis. Je medische geschiedenis staat in een patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat je oude huisarts het dossier overdraagt aan de nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo snel mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat je de oude huisarts hebt gevraagd om dit te doen. Het dossier wordt digitaal aan de nieuwe huisarts overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heb je altijd recht op inzage in je dossier en op een kopie ervan.